Zum Inhalt springen

Legal

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datenschutz
Impressum

Uslovi i odredbe za lica koja traže posao

Na snazi od 1. februara 2023

Preambula

Osobe koje traže posao i imaju za cilj da se zaposlie u Njemačkoj (u daljem  tekstu: „Tražioc posla“) koji podliježu doprinosima za socijalno osiguranje i uspostavljanju nove zivotne egzistencije u Njemačkoj. smartalent je specijaliziran za zapošljavanje stranih kvalifikovanih radnika koji podliježu plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje i integraciji u Njemačkoj. Smartalent ima za cilj da pruži podršku tražiocu posla u zapošljavanju i dobijanju radne dozvole, kao i sticanje stručne prakse koja može biti neophodna, te da prati integraciju.

§1 USLUGE

Obim usluga smartalenta baziran je na paketu usluga koji je naveden u ponudi.

§2 TRAJANJE UGOVORA

Ugovorni odnos počinje prihvatanjem ponude potpisom naručioca i zaključuje se na neodređeno vrijeme.

§3 NAKNADA

smartalent ova naknada se zasniva na paketu usluga koji je naveden u ponudi.

§4 USLOVI PLAĆANJA

 1. Na početku ugovora, tražiocu posla će biti naplaćena usluga „Priprema i obrada dokumentacije za prijavu“ navedena u ponudi. 
 2. Ostale usluge se plaćaju osam sedmica nakon početka rada u Njemačkoj, kroz djelimično plaćanje od 6, 24 ili 36 rata koje nudi smartalent. 
 3. Obračunata djelimična plaćanja se naplaćuju po defaultu koristeći SEPA osnovni postupak direktnog zaduživanja. Tražioc posla je dužan da izda odgovarajući SEPA nalog za direktno zaduživanje, da učestvuje u postupku direktnog terećenja i da obezbedi da predmetni račun ima dovoljno sredstava. Kupac će biti obaviješten o iznosu i vremenu preuzimanja na svom računu. Naplata se vrši najranije 5 radnih dana nakon prijema računa. Ukoliko se naplata vrši sa računa trećeg lica, tražioc posla će odmah po prijemu računa obavijestiti vlasnika računa o vremenu i iznosu najavljenog direktnog zaduženja. Ukoliko direktno zaduženje nije uplaćeno, Smartalent može tražiti paušalnu naknadu u skladu sa cjenovnikom, pod uslovom da je za to odgovoran tražioc posla. Osoba koja traži posao ima pravo dokazati da došlo do nastanka štete ili da je znatno niža od paušalne naknade. 
 4. Tražioc posla se slaže da Smartalent ima pravo da fakturu pošalje kao elektronsku fakturu (fakturu izdatu i primljenu u elektronskom formatu, npr. kao PDF dokument) putem e-maila Tražiocu posla. smartalent može, po sopstvenom nahođenju, poslati fakturu na papiru tražiocu posla. 
 5. Sva dogovorena plaćanja su konačne cijene i uključuju zakonski važeći njemački porez. 

§5 POSREDOVANJE PRI SKLAPANJU UGOVORA O RADU

 1. Ispunjenje ugovora
  a.   Ako je kao rezultat rada Samrtalent-a je zaključen ugovor o radu između tražioca posla i poslodavca koji karakteriše radni odnos koji podliježe doprinosima socijalnog osiguranja.
  b.   Kada usluge navedene u ponudi budu ispunjene. 
 2. Posao se smatra „zaključenim“ u smislu ovog ugovora ako je ugovor o radnom odnosu između tražioca posla i odgovarajućeg poslodavca zaključen uz učešće ili doprinos Smartalent. 

 

§6 VRSTA I OBIM USLUGA

 1. smartalent se obavezuje da će usluge koje će biti pružene prema ovom ugovoru obavljati na profesionalan način. 
 2. Dodatne usluge koje nisu navedene u ponudi ili prema § 1, a koje su upućene od strane tražiocA posla, obavljaju se uz posebnu naknadu.
 3. Ukoliko to ne diktira priroda tražioca posla, smartalent ne podliježe nikakvim uputstvima tražitelja posla prilikom ispunjavanja ugovora ili prilikom obavljanja posla koji je preuzeo u pogledu vremena i organizacije radnog procesa.

§7 RASKID UGOVORA

 1. Ugovorni odnos može raskinuti bilo koja strana uz otkazni rok od 4 sedmice do kraja mjeseca bez potrebe navođenja razloga. Raskid mora biti u tekstualnom obliku (pisanim putem e-pošte ili pošte). 
 2. Raskid je neefikasan ako u roku od 12 meseci nakon raskida ovog ugovora zbog posredničke delatnosti smartalenta, posredovanje preuzme poslodavac. U ovom slučaju, smartalent ima pravo da ugovorenu naknadu u potpunosti naplati tražiocu posla.
 3. U slučaju raskida, Smartalent ima pravo da fakturiše do sada pruženu uslugu  tražiocu posla. 
 4. Ako radni odnos prestane od strane poslodavca, ovaj ugovor prestaje prestankom radnog odnosa. 

§8 PRAVA I OBAVEZE SMARTALENT

 1. smartalent kontaktira kompanije. smartalent provjerava da li je posao koji poslodavac nudi prikladan za tražica posla. smartalent zajedno s tražiocem posla određuje koje vještine posjeduju i koji poslovi su mu prikladni. 
 2. smartalent obavještava tražioca posla o poslu i uspostavlja kontakt sa poslodavcem. 
 3. smartalent pruža sve usluge potrebne za pripremu i impementaciju pronalaženja radnog mjesta, posebno utvrđivanje znanja tražioca posla i savjete o karijeri u vezi sa zapošljavanjem. Svoje dužnosti ispunjava sa marljivim i odgovornim poslovanjem. 
 4. smartalent će obavestiti tražioca posla o svim poznatim okolnostima koje mogu biti od značaja i uticati na odluka o zapošljavanju. Međutim, smartalent nije dužan da vrši istragu. 

§9 PRAVA I OBAVEZE LICA KOJA TRAŽE POSAO

 1. Tražioc posla ne može unajmiti druge posrednike za traženje posla. U ovom slucaju veza izmedju Smartalent i tražioc posla je ekskluzivitet. 
 2. Tražioc posla ima pravo odbiti ponude za posao. 
 3. Tražioc posla pruža smartalentu sve neophodne informacije koje su neophodne za implementaciju postupka. Lični podaci i aplikacioni dokumenti tražioca posla postaju sastavni dio ugovora.
 4. Tražioc posla mora odmah donijeti odluku o ponuđenom poslu. 
 5. Tražioc posla se obavezuje da će prisustvovati intervjuima za posao koji su za njega zakazani. 
 6. Tražioc posla će odmah obavijestiti smartalent pismom ili e-poštom o svim dodatnim okolnostima koje utiču na izvršenje naloga za zapošljavanje, a posebno o odustajanju od namjere da stupi u novi radni odnos ili ako je novi radni odnos zaključen bez saradnje smartalent-a.
  a.   Ako je već znao za posao koji Smartalent nudi iz drugog izvora.
  b.   Ako sklopi ugovor o radu sa poslodavcem kojeg imenuje smartalent. 
 1. smartalent ne snosi troskove za tražioc posla, kao sto su: intervju za posao (npr. putni troškovi). 
 2. Tražioc posla je odgovorna za utvrđivanje njegove/njene zdravstvene podobnosti za posao. 

 

§10 ZAŠTITA PODATAKA

 1. Tražioc posla pristaje na pohranu i prijenos svojih podataka trećim licima (odgovarajućim kompanijama) od strane smartalenta u svrhu zapošljavanja. Tražioc posla omogućava smartalentu da po završetku aktivnosti profesionalno uništi prijavnu dokumentaciju u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Lični podaci će biti potpuno izbrisani nakon isteka perioda čuvanja. 
 2. smartalent je dužan da sva saznanja stečena tokom posredovanja, a posebno upražnjena radna mjesta koja su mu saopštena, tretira povjerljivo i da ih ne prenosi trećim licima. 
 3. smartalent će pohraniti lične podatke tražioca posla, odnosno, ime i prezime, adresu i podatke iz obrasca za registraciju, te prijavnih dokumenata koji su mu dostavljeni, kao i profil kreiran u sklopu aktivnosti zapošljavanja u njegovoj elektronskoj obradi i procesuiranju podataka u svrhu ispunjenja ugovora. 

§11 ODGOVORNOST

smartalent ne garantuje uspeh. Tražioc posla nema pravo da posao bude dostupan od strane smartalenta ili poslodavca kojeg je on postavio kod tražitelja posla. 

§12 ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti urađene u pisanoj formi kako bi bile validne. Usmeni sporedni sporazumi prestaju da važe zaključenjem ovog ugovora. 
 2. Ukoliko pojedinačne klauzule ovog ugovora budu nevažeće ili izgube svoju snagu zbog okolnosti koje nastanu kasnije, važnost ostatka ugovora ostaje nepromijenjena. Umjesto neefikasne odredbe, primjenjuje se odredba koja je najbliža onome što bi ugovorne strane željele da su razmotrile kao predmetnu tačku. Isto važi i za praznine u ugovoru. 
 3. Na ugovor i njegovu implementaciju primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke.

Datenschutz für Websitebesucher und Bewerber

Na snazi od 1. februara 2023

Allgemeines

Diese Website wird von Stellenportrait zur Verfügung gestellt, einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welche Unternehmen Produkte für die Personalgewinnung bereitstellt. Wir stellen Ihnen diese Website zur Verfügung, um Sie darüber zu informieren, wie wir mit Ihnen auf der Seite erhobener personenbezogener Daten bei uns umgehen.

A. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

B. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

C. Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung in eigener Verantwortung im Sinne des Datenschutzrechts ist:

smartalent
Herr David Geppert
Clawer Str. 78/1
D-75323 Bad Wildbad

Telefon: +49 (0) 7233 8272353
E-Mail: post@smartalent.de

Zugriffs- und Aktivitätsprotokolle ("Server-Logs")

Mit jedem Zugriff auf diese Seite werden automatisch allgemeine Protokolldaten, sogenannte Server-Logs, erfasst. Diese Daten sind in der Regel Pseudonyme und erlauben daher keine Rückschlüsse auf eine natürliche Person.

Ohne diese Daten wäre es technisch teilweise nicht möglich, die Inhalte der Website auszuliefern und darzustellen. Zudem ist die Verarbeitung dieser Daten aus Sicherheitsaspekten, insbesondere zur Zugriffs-, Eingabe-, Weitergabe- und Speicherkontrolle, zwingend notwendig. Darüber hinaus können die anonymen Informationen für statistische Zwecke sowie für die Optimierung des Angebots und der Technik verwendet werden. Zudem können die Log-Files bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung der Website nachträglich kontrolliert und ausgewertet werden. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in § 15 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) sowie Art. 6. Art. 1 lit. f DSGVO.

Erfasst werden allgemein Daten wie der Domainname der Website, der Webbrowser und Webbrowser-Version, das Betriebssystem, die IP-Adresse sowie der Zeitstempel des Zugriffs auf die Website. Der Umfang dieser Protokollierung geht nicht über den gängigen Umfang jeder anderen Website im Internet hinaus.

Die Speicherdauer dieser Zugriffsprotokolle beträgt bis zu 7 Tage. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht

Fehlerprotokolle ("Error-Logs")

Zum Zwecke der Fehleridentifizierung und -behebung werden sogenannte Fehlerprotokolle („Error-Logs“) angefertigt. Dies ist zwingend erforderlich, um auf mögliche Probleme bei der Darstellung und Umsetzung von Inhalten möglichst zeitnah reagieren zu können (berechtigtes Interesse). Diese Daten sind in der Regel Pseudonyme und erlauben daher keine Rückschlüsse auf eine natürliche Person. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in § 15 Abs. 1 TMG sowie Art. 6. (1) f DS-GVO.

Bei Auftreten einer Fehlermeldung werden allgemeine Daten wie der Domainname der Website, der Webbrowser und Webbrowser-Version, das Betriebssystem, die IP-Adresse sowie der Zeitstempel bei Auftreten der entsprechenden Fehlermeldung/ -spezifikation erfasst.

Die Speicherdauer dieser Fehlerprotokolle beträgt bis zu 7 Tage. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht.

Einsatz von Cookies

Teilweise werden auf dieser Website sogenannte Cookies eingesetzt. Dies sind kleine Textdateien, welche auf dem Gerät, mit welchem Sie auf die Website zugreifen, gespeichert werden. Hierbei werden verschiedene Kategorien von Cookies gesetzt – Essentielle Cookies, funktionale Cookies, Cookies für die Bereitstellung externer Medien und Marketing-Cookies.

Essentiale Cookies sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu gewährleisten. Funktionalen Cookies dienen dazu, Nutzerverhalten auf unserer Website zu erfassen, damit die Funktionalität der Website verbessert werden kann.
Marketing Cookies, setzen wir ein, um interessenbasierte Werbung zu schalten und Sie über Angebote zu informieren.

Externe Medien: Etwaige hier eingesetzte Cookies dienen dem Zweck, externe Medien (wie Videos oder Maps) darzustellen.

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz essentieller Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – ein berechtigtes Interesse. Unser berechtigtes Interesse an dem Einsatz essentieller Cookies besteht darin, eine funktionierende Website zur Verfügung stellen zu können.

Die Rechtsgrundlage für die anderen Cookies besteht in Art. 6 Abs. lit. a DSGVO – Ihrer Einwilligung. Ohne Ihre Einwilligung werden keine nicht-essentielle Cookies gesetzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Zudem können Sie sämtliche nicht-essentielle Cookies deaktivieren, indem Sie den folgenden Opt-Out-Link nutzen: Cookie Einstellungen öffnen. Sie können auch über Ihre Browser-Einstellungen selbst bestimmen, ob Sie Cookies erlauben möchten. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung der Cookies zu einer eingeschränkten oder komplett unterbundenen Funktionalität der Website führen kann.

Einsatz von Drittanbieter Tools

Um unsere Dienstleistungen zu erbringen und kontinuierlich verbessern zu können, setzen wir auf die Dienste der folgenden Drittanbieter, durch welche auch personenbezogene Daten verarbeitet werden können. Wir haben diese Drittanbieter sorgfältig und entsprechend der Bestimmungen der DSGVO ausgewählt.

A. Google

Sofern nicht in dieser Datenschutzerklärung anders aufgeführt, ist Betreiber sämtlicher hier erwähnter Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

I. Google Maps

Auf dieser Website wird der Dienst “Google Maps” per API eingebunden, um geographische Angaben darstellen zu können. Die Nutzung von Google Maps ermöglicht es Google Daten über Ihre Nutzung des Dienstes zu erheben, verarbeiten und nutzen. Durch

die Nutzung von Google Maps können Informationen über die Benutzung dieser Website einschließlich Ihrer IP-Adresse und der im Rahmen der Routenplanerfunktion eingegebenen (Start-)Adresse an Google in den USA übertragen werden. Der Karteninhalt wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Stellenportrait hat keinen Einfluss auf den Umfang der auf diese Weise von Google erhobenen Daten. Ebenso hat Stellenportrait keinen Einfluss auf die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google haben wir keinen Einfluss und können daher hierfür keine Verantwortung übernehmen. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google finden Sie unter den Google-Datenschutzhinweisen.

 • Mithilfe von Google Maps werden die folgenden Daten erhoben und verarbeitet:
 • IP-Addresse
 • Standort-Informationen
 • Nutzungsdaten
 • Datum und Uhrzeit des Besuchs
 • URLs

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, verarbeitet oder nutzt, können Sie Ihre Einwilligung verweigern beziehungsweise jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem Fall können Sie die Kartenanzeige jedoch nicht nutzen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Google Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung durch Google Maps können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

II. Google Tag Manager

Auf dieser Website kommt der Dienst „Google Tag Manager“ zum Einsatz. Der Tag Manager ist ein Tool zur Verwaltung von sog. Tags, welche beim Tracking im Online Marketing eingesetzt werden. Der Tag Manager selber verarbeitet dabei keine personenbezogenen Daten, da er rein der Verwaltung von anderen Diensten – bspw. Google Analytivs, etc. – dient.

Weitere Informationen zum Tag Manager finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/ tagmanager/use-policy.html

III. GoogleAnalytics

Auf dieser Website kommt der Dienst „Google Analytics“ zum Einsatz. Betreiber dieser Dienste ist die Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Google Analytics ist ein Webanalysedienst und ermöglicht uns durch das Setzen von Cookies und die so gewonnen Informationen Rückschlüsse über das Nutzerverhalten auf unserer Website zu gewinnen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden an einen Server von Google in den USA gesendet und dort gespeichert. Auf unserer Website wird der Dienst Google Analytics ausschließlich pseudonym genutzt. Ihre IP-Adresse wird nur gekürzt erfasst und so anonymisiert.

Mithilfe von Google Analytics werden die folgenden Daten erhoben und verarbeitet:

 • IP-Adresse (anonymisiert)
 • Nutzungsdaten
 • Click path
 • App-Aktualisierungen
 • Browser-Informationen
 • Device-Informationen
 • JavaScript-Support
 • Besuchte Seiten
 • Referrer URL
 • Downloads
 • Flash-Version
 • Standort-Information
 • Kaufaktivitäten
 • Widget-Interaktionen
 • Datum und Uhrzeit des Besuchs

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass Google Analystics die genannten Daten erhebt und verarbeitet, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.
Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Google Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung durch Google Analytics können Daten in die USA übermittelt

werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

IV. Google Audiences / Remarketing

Auf dieser Website setzen wir den Dienst „Google Audiences/Remarketing“ ein. Betreiber dieses Dienstes ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Zweck dieses Dienstes ist die interessenbasierte Darstellung von Werbeanzeigen für Besucher. Dafür ist die Durchführung einer Analyse der Websitenutzung erforderlich, die anhand von Cookies erfolgt. Die Cookies speichern dabei anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten in Bezug auf die Nutzung der Website. Sollten Sie weitere Websites besuchen, die auch diese Dienste nutzen, dann werden Ihnen Werbeanzeigen präsentiert, die Ihrem bisherigen Interessen entsprechen.

Hierbei werden folgende Daten erhoben und verarbeitet: • Besuchte Seiten

 •  IP-Adresse
 • Besuchsdauer
 • Sonstige Angaben zur Nutzung von Websites
 • Inhalt an dem der Benutzer interessiert ist

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass Google Audiences/Google Remarketing die genannten Daten erhebt und verarbeitet, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Google Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung durch Google Audiences/Remarketing können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates

Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.
Google

V. Google Ads (früher Google AdWords) und Google Ads Conversion Tracking

Auf dieser Website kommt der Dienst “Google Ads” zum Einsatz. Betreiber dieses Dienstes ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Der Dienst hat den Zweck des sog. “Conversion-Trackings”, d.h. wir können erkennen, was passiert ist nachdem Sie auf eine unserer Anzeigen geklickt haben. Dafür werden Cookies gesetzt, welche eine begrenzte Gültigkeit haben.

Mithilfe von Google Ads werden folgenden Daten erhoben und verarbeitet:

 • Cookie-ID
 • Besuchte Seiten
 • IP-Adresse
 • Dauer des Websitebesuchs
 • Nutzungsdaten der Website
 • Inhalten, an denen der User interessiert ist. • Geklickt Werbung
 • Webanfragen
 • Cookie-Informationen
 • Referrer-URL
 • Browser-Sprache
 • Browsertyp

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass Google Ads die genannten Daten erhebt und verarbeitet, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Google Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung durch Google Ads können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen,

wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

VI. Youtube

Auf dieser Website wird der Dienst “YouTube” genutzt, um Videos in die Seite einzubetten. Betreiber der dafür notwendigen Software ist die Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt hierbei im “erweiterten Datenschutzmodus”. Hierdurch wird sichergestellt, dass die YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Dadurch werden von YouTube keine Informationen über die Besucher mehr gespeichert, solange Sie das Video nicht anschauen.

Wenn Sie das Video anklicken, wird Ihre IP-Adresse an YouTube übermittelt wodurch YouTube erfährt, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Sind Sie bei YouTube eingeloggt, wird diese Information auch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet. Dies kann verhindert werden, indem Sie sich vor dem Aufrufen des Videos bei YouTube ausloggen.

Demgemäß können über YouTube die folgenden Daten erhoben und verarbeitet werden:

 • IP Adresse
 • Referrer URL
 • Device Informationen
 • Gesehene Videos

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass YouTube die genannten erhebt und verarbeitet, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Google Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung via YouTube können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

VII. Google Web Fonts

Auf dieser Website wird der Dienst Google Web Fonts eingesetzt. Der Dienst wird von Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,

Ireland, zur Verfügung gestellt. Mithilfe von Google Web Fonts können wir externer Schriftarten, sog. Google Fonts, auf unserer Website laden und darstellen. Google Web Fonts ist auf unserer Seite lokal eingebunden. Dies bedeutet, dass die Schriftarten nicht von Google-Servern geladen werden.

Im Rahmen der Verarbeitung über Google Web Fonts wird das folgende personenbezogene Datum erhoben und verarbeitet:

 • IP-Adresse

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO — ein berechtigtes Interesse. Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung liegt darin, die Website attraktiv und nutzerfreundlich darzustellen. Durch das lokale Hosting ist sichergestellt, dass keine Daten an Google übermittelt werden, ein entsprechender Datentransfer findet nicht statt. Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind

B. Facebook Customer Audiences und Facebook Pixel

Auf dieser Website wird der Dienst “Facebook Custom Audiences” genutzt. Für diesen Dienst wird Facebook-Pixel eingesetzt. Diese Dienste werden von der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland betrieben.

Facebook Custom Audiences ermöglicht es uns, den Nutzer mit interessenbezogener Werbung in den sozialen Netzwerken – Facebook und Instagram – anzusprechen. Um dies zu ermöglichen, haben wir auf unserer Website das Facebook Remarketing-Tag implementiert. Dieses Tag stellt bei einem Besuch der Website eine direkte Verbindung mit den Facebook Servern her. Facebook erhält dadurch Informationen zu den Seiten, die Sie bei uns besucht haben. Durch Facebook kommt es dann zu einem Abgleich mit Ihrem Facebook und Instagram Benutzerkonto. Bei Ihrem nächsten Besuch auf Facebook oder Instagram werden Ihnen dann personalisierte, interessenbezogenen Werbeanzeigen (Facebook-Ads) gezeigt. Zudem wird Custom Audiences zur Personalisierung und Optimierung der Website eingesetzt.

Mithilfe von Facebook Custom Audiences werden die folgenden Daten erhoben und verarbeitet:

 • Facebook-Benutzer-ID
 • IP Adresse
 • Browser-Informationen
 • Nicht sensible benutzerdefinierte Daten
 • Facebook-Cookie Informationen
 • Referrer-URL
 • Pixel-spezifische Daten
 • Pixel-ID
 • Social Media-Freundesnetzwerk
 • Nutzungsdaten/Nutzerverhalten
 • Ansichten und Interaktionen mit Inhalten und Anzeigen und Services
 • Angesehener Inhalt
 • Device-Informationen
 • Erfolg von Marketing-Kampagnen
 • Transaktionsinformationen • Hardware-/Software-Art
 • Browser-Typ
 • Geräte-Betriebssystem
 • Geografischer Standort
 • Cookie ID
 • Informationen aus Drittanbieterquellen
 • Benutzer-Agent
 • Umwandlungen

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass über Facebook Custom Audiences die genannten Daten erhoben und verarbeitet werden, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die Daten können im Rahmen der Verarbeitung neben Facebook Ireland Limited an die folgenden Empfänger übermittelt werden:

– Facebook Inc.

Im Rahmen der Verarbeitung via YouTube können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

C. HubSpot

Auf dieser Website nutzen wir für verschiedene Zweck den Dienst HubSpot. HubSpot ist ein Softwareunternehmen aus den USA mit einer Niederlassung in Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500.

Bei Hubspot handelt es sich um eine integrierte Software-Lösung, mit der wir verschiedene Dienste, wie das Customer Relationship Management (CRM) sowie das Online Marketings abdecken. Dazu zählen unter anderem:
Die Integration von Kontaktformularen und die Weiterleitung Ihrer Anfragen an uns, E-Mail-Marketing, Social Media Publishing & Reporting, Reporting, Kontaktmanagement (z.B. Nutzersegmentierung & CRM), Landing Pages und Kontaktformulare.

Unser Anmelde-Service ermöglicht es Besuchern unserer Website, mehr über unser Unternehmen zu erfahren, Inhalte herunterzuladen und ihre Kontaktinformationen sowie weitere demografische Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen sowie die Inhalte unserer Website werden auf Servern unseres Softwarepartners HubSpot gespeichert. Sie können von uns genutzt werden, um mit Besuchern unserer Website in Kontakt zu treten und um zu ermitteln, welche Leistungen unseres Unternehmens für sie interessant sind. Alle von uns erfassten Informationen unterliegen dieser Datenschutzbestimmung. Wir nutzen alle erfassten Informationen ausschließlich zur Optimierung unserer Marketing-Maßnahmen.

Mehr Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von HubSpot »
Mehr Informationen von HubSpot hinsichtlich der EU-Datenschutzbestimmungen » Mehr Informationen zu den von HubSpot verwendeten Cookies finden Sie hier & hier »

Im Rahmen der Optimierung unseres Customer Relationship und Marketing-Maßnahmen können über Hubspot die folgenden Daten erhoben und verarbeitet werden:

 • Name
 • E-Mailadresse
 • Unternehmensname
 • Telefonnummer
 • Berufsbezeichnung
 • Geografische Position
 • Browser-Typ
 • Navigationsinformationen
 • Verweis-URL
 • Leistungsdaten
 • Informationen darüber, wie oft wird die Anwendung verwendet wird
 • Mobile Apps-Daten
 • Anmeldeinformationen für den HubSpot-Abonnementdienst • Dateien, die vor Ort angezeigt werden
 • Domain Namen
 • Betrachtete Seiten
 • Aggregierte Nutzung
 • Version des Betriebssystems
 • Internetdienstanbieter
 • IP-Addresse
 • Gerätekennung
 • Dauer des Besuchs
 • Woher die Anwendung heruntergeladen wurde
 • Betriebssytem
 • Ereignisse, die innerhalb der Anwendung auftreten
 • Zugriffszeiten
 • Clickstream-Daten
 • Gerätemodell und -version

Darüber hinaus setzen wir Hubspot auch zur Bereitstellung von Kontaktformularen ein.

Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie im Unterpunkt Formulare dieser Datenschutzerklärung.
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass über Hubspot die genannten Daten erhobenen und verarbeitet werden, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Im Rahmen der Verarbeitung via HubSpot können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen kann Ihre Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die Übermittlung in Drittländer dienen. Beachten Sie hierzu bitte den Unterpunkt “7. Formulare”.

D. Linkedin

Wir nutzen das Retargeting Tool sowie das Conversion-Tracking der LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (“LinkedIn”). Zu diesem Zweck ist auf unserer Webseite das LinkedIn Insight Tag integriert, welches es LinkedIn ermöglicht, statistische Daten über Ihren Besuch und die Nutzung unserer Website zu erheben und uns auf dieser Grundlage entsprechende aggregierte Statistiken zur Verfügung zu stellen. Außerdem dient der Dienst dazu, Ihnen interessenspezifische und relevante Angebote und Empfehlungen anzeigen zu können, nachdem Sie sich auf der Webseite über bestimmte Services, Informationen und Angebote informiert haben. Die diesbezüglichen Angaben werden in einem Cookie gespeichert. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Es werden dabei in der Regel folgenden Daten erhoben und verarbeitet:

 • IP-Adresse
 • Device-Informationen
 • Browser-Informationen
 • Referrer-URL
 • Timestamp

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass über LinkedIn die genannten Daten erhobenen und verarbeitet werden, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Im Rahmen der Verarbeitung via LinkedIn können Daten in die USA und Singapur übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird regelmäßig über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

E. Vimeo

Wir setzen auf unserer Website Vimeo ein. Der Dienst wird von der Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America, betrieben. Vimeo wird eingesetzt, um Videos auf unserer Website anzeigen zu können.

In diesem Rahmen werden die folgenden Daten verarbeitet:

 • IP-Addresse
 • Browser-Typ
 • Device-Informationen
 • Browser-Informationen
 • Cookie-Informationen
 • Browser-Sprache
 • Referrer URL
 • Besuchte Seiten
 • Betriebssytem
 • Suchanfrage
 • Informationen aus Drittanbieterquellen
 • Informationen, die Benutzer auf dieser Website bereitstellen

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass über Vimeo die genannten Daten erhobenen und verarbeitet werden, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.
Im Rahmen der Verarbeitung via Vimeo können Daten in die USA übermittelt werden. Die Sicherheit der Übermittlung wird regelmäßig über sog. Standardvertragsklauseln abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, wird im Rahmen des Einwilligungsverwaltungssystems Borlabs Cookie im Vorfeld eine Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO von Ihnen eingeholt.

F. Typeform

Auf dieser Website wird der Dienst Typeform eingesetzt. Typeform wird von der TYPEFORM SL, C/Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spain, betrieben. Bei Typeform handelt es sich um einen Dienst, den wir einsetzen, um Online-Umfragen auf unserer Website darzustellen sowie Gewinnspiele durchzuführen.

In diesem Rahmen können die folgenden Daten erhoben und verarbeitet werden:

 • IP Adresse
 • E-Mail-Adresse
 • Besuchsdauer
 • Datum und Uhrzeit des Besuchs
 • Ggf. weitere Daten, die im Rahmen der Umfrage / des Gewinnspiels erhoben werden (insbesondere Usernamen)

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wenn Sie nicht möchten, dass über Typeform die genannten Daten erhobenen und verarbeitet werden, können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

Die personenbezogenen Daten werden solange aufbewahrt, wie sie zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind.

G. Burlabs Cookie (Cookie-Einwilligung)

Unsere Website nutzt die Cookie-Consent-Technologie von Borlabs Cookie, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies in Ihrem Browser einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (im Folgenden Borlabs).

Wenn Sie unsere Website betreten, wird ein Borlabs-Cookie in Ihrem Browser gespeichert, in dem die von Ihnen erteilten Einwilligungen oder der Widerruf dieser Einwilligungen gespeichert werden. Diese Daten werden nicht an den Anbieter von Borlabs Cookie weitergegeben.

Die erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern bzw. das Borlabs-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. Details zur Datenverarbeitung von Borlabs Cookie finden Sie unter: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs- cookie/

 • Der Einsatz der Borlabs-Cookie-Consent-Technologie erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz von Cookies einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

Formulare

Wir nutzen den Dienst HubSpot, um die nachfolgenden online Formulare zur Verfügung zu stellen. Dazu leiten wir Ihre Daten an HubSpot weiter, welche die Daten ausschließlich in unserem Auftrag verarbeiten. Siehe Datenschutzerklärung zu “HubSpot”.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich über Kontaktformulare an uns wenden, können personenbezogene Daten an Dienstleister in Drittländern übermittelt werden. Diese Drittländer verfügen über kein angemessenes Datenschutzniveau. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US-Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Die Sicherheit der Übermittlung wird regelmäßig über sog. Standardvertragsklauseln sowie im Fall von HubSpot über Binding Corporate Rules abgesichert, welche gewährleisten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einem Sicherheitsniveau unterliegen, dass dem der DSGVO entspricht. Sofern die Standardvertragsklauseln bzw. Binding-Corporate-Rules nicht ausreichen, um ein adäquates Sicherheitsniveau herzustellen, gilt Ihre Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung im Rahmen der Kontaktformulare als Einwilligung im Sinne des Art. 49 Abs. 1 lit.a DSGVO, welche ein Datentransfer in unsichere Drittländer rechtfertigt.

a. Kostenloses Angebot digitaler Inhalte
Um Ihnen unseren downloadable Content zur Verfügung zu stellen, erheben wir personenbezogene Daten von Ihnen. Im Folgenden klären wir über diese Daten auf. Erhobene Daten: E-Mail Adresse, Nachname, Vorname, Anrede, Jobtitel, Firmenname Verwendungszweck: Personalisierte Zusendung des angeforderten Contents. Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Nach Übermittlung des Contents werden die Daten gelöscht. Rechtsgrundlage: Art. 6 I b DS-GVO

b. Veranstaltungen von Stellenportrait
Zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen benötigt der Veranstalter personenbezogene Daten des Teilnehmers. Der Teilnehmer willigt ein, dass seine Daten für die Anbahnung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung verarbeitet und genutzt werden dürfen.
– Erhobene Daten: E-Mail Adresse, Name, Vorname, Anrede, Jobtitel, Stadt, Firmenname
– Verwendungszweck: Einladungsmanagement per E-Mail, Zusenden von Anmeldebestätigungen per E-Mail, Zusenden von Erinnerungen vor dem Event per E-Mail, Zusenden von weitergehenden Informationen oder kurzfristigen Änderungen an die angemeldeten Veranstaltungsteilnehmer, Optimierung der Veranstaltungsplanung, Allgemeine Vertragsanbahnung
– Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Sollten wir Sie zu einem Event einladen, dann werden wir Ihre Daten löschen sobald wir diese Daten nicht mehr für die Ausrichtung und Gestaltung des Events

benötigen. Insbesondere aber werden wir Ihre Daten umgehend löschen, wenn wir sie nicht zu einem Event einladen können. Eine Ausnahme hiervon gilt, sofern die Anmeldung zum Newsletter (Optional) erfolgt ist.
– Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

c. Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, speichern wir Ihre E-Mail Adresse und nutzen diese zur Versendung des Newsletters. Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben.
– Erhobene Daten: E-Mail Adresse, Vorname, Name, Anrede, Jobtitel
– Verwendungszweck: Zusenden des angeforderten Newsletters.
– Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Für den Newsletter werden die Daten solange gespeichert wie eine Versendung eines Newsletters vorgesehen ist und Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben.
– Rechtsgrundlage: Art. 6 I a DSGVO — Einwilligung
– Widerruf: Sie können unseren Newsletter jederzeit über einen in jeder Ausgabe enthaltenen Link abbestellen. Wir löschen dann Ihre E-Mail-Adresse von unserem Verteiler.

d. Webdemo
Wenn Sie einen Termin für eine Webdemo anfragen, dann nutzen wir Ihre Daten um Sie zu kontaktieren und gemeinsam mit Ihnen einen Termin abzustimmen und durchzuführen.
– Erhobene Daten: E-Mail Adresse, Name, Vorname, Telefonnummer, (Unternehmen)
– Verwendungszweck: Abstimmung und Durchführung der angeforderten Webdemo sowie Vor- und Nachbereitung der Webdemo.
– Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Die Daten werden solange gespeichert wie dies nötig ist um den Termin vorzubereiten, nachzubereiten und durchzuführen.
– Rechtsgrundlage: Art. 6 I b DSGVO

e. Webinare
Wenn Sie sich zu einem Webinar anmelden, dann nutzen wir Ihre Daten um Ihnen die erforderlichen Informationen zukommen zu lassen und Ihnen die Teilnahme am Webinar zu ermöglichen.
– Erhobene Daten: E-Mail Adresse, Nachname, Vorname, Firmenname
– Verwendungszweck: Zusenden der angeforderten Einladung zum Webinar sowie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Webinars.
– Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Nach Durchführung des Webinars werden Ihre Daten gelöscht.
– Rechtsgrundlage: Art. 6 I b DS-GVO

f. Partnerkontaktformulare
Auf unserer Website stellen wir für einige angebotenen Leistungen Kontaktformulare bereit, die im Zusammenhang mit einem Partnerunternehmen stehen. Hierbei können die Daten, die Sie im Kontaktformular angegeben haben, gegebenenfalls an das Partnerunternehmen

weitergegeben werden. Sofern dies der Fall ist, werden Sie im Rahmen des Kontaktformulars hierüber informiert.
– Erhobene Daten: Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie gegebenenfalls weitere Daten die im Rahmen des Kontaktformulars abgefragt werden.

– Verwendungszweck: Sofern nichts anderes angegeben ist, werden die Daten zur Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person verwendet.
– Speicherdauer: Die Daten werden grds. nur solange gespeichert, wie es zur Erreichung des Zwecks nötig ist. Bitte beachten Sie, dass, sofern es sich bei dem Partnerunternehmen um einen eigenen Verantwortlichen handelt, die Speicherdauer durch das Partnerunternehmen bestimmt wird.

– Rechtsgrundlage, sofern nicht anders angegeben: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Externe Links

A. LinkedIn

Diese Webseite hält einen Link zu dem Netzwerk LinkedIn vor, um dort dargestellte Informationen zu Stellenportrait kenntlich zu machen. Klicken Sie auf diesen Link, so verlassen Sie unsere Website und unseren Verantwortungsbereich. Bei der Nutzung von LinkedIn werden von LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland) Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch LinkedIn können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnehmen, die Sie unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy? trk=hb_ft_priv abrufen können.

B. Facebook

Diese Webseite hält einen Link zu dem Netzwerk Facebook vor, um dort dargestellte Informationen zu Stellenportrait kenntlich zu machen. Klicken Sie auf diesen Link, so verlassen Sie unsere Website und unseren Verantwortungsbereich. Bei der Nutzung von Facebook werden von Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen, die Sie unter https://de-de.facebook.com/policy.php abrufen können.

C. Instagram

Diese Webseite hält einen Link zu dem Netzwerk Instagram vor, um dort dargestellte Informationen zu Stellenportrait kenntlich zu machen. Klicken Sie auf diesen Link, so verlassen Sie unsere Website und unseren Verantwortungsbereich. Bei der Nutzung von Instagram werden von Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen, die Sie unter https://de-de.facebook.com/policy.php abrufen können.

Rechte der betroffenen Person

Sofern durch Stellenportrait als verantwortliche Stelle personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Sie als betroffene Person in Abhängigkeit von Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung bestimmte Rechte aus Kapitel III DS-GVO, dabei ggf. insbesondere Recht auf Auskunft (Art.15 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art.16 DS-GVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben sie nach Art. 7 III DS-GVO das Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung.

Bitte wenden Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte in Bezug auf die für den Betrieb dieser Website verarbeiteten Daten über die genannten Kontaktdaten an uns. Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte aus der Verarbeitung von uns als Auftragsverarbeiter unserer Kunden direkt an die verantwortliche Stelle zu richten haben. Wir behalten uns vor, entsprechende Anfragen nicht zu beantworten oder an das entsprechende Unternehmen weiterzureichen.

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i. S. d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

A. Auskunftsrecht

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen:

1. Die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden,
3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden,
4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer,
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung,
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden,
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
9. Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

B. Recht auf Berichtigung

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

C. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
1. Wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen,
3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

D. Recht auf Löschung

I. Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

1. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

II. Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

I. Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist,

1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde,
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO oder
4. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

H. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Sie können der Nutzung Ihrer Daten widersprechen, indem Sie den entsprechenden Opt-out nutzen oder die entsprechenden Anpassungen in dem Einwilligungsverwaltungssystem Borlabs Cookie vornehmen.

G. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Abschließende Bestimmungen

Stellenportrait behält sich vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen der Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services oder Änderungen an der Website. Für einen erneuten Aufruf dieser Website gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG​

smartalent
Calwer Str. 78/1
75323 Bad Wildbad
Deutschland

Inhaber
David Geppert

Kontakt
Telefon: +49 (0)7233 9688860
E-Mail: post@smartalent.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz
DE345891598

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV​

Herr David Geppert
Calwer Str. 78/1
75323 Bad Wildbad
Deutschland

Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Quelle:https://www.e-recht24.de